การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergity and Tranparency Assesment : OIT) 2565

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergity and Tranparency Assesment : OIT) 2565