สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0

แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา