ประวัติหน่วยงาน

ความเป็นมา

ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การศีกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ( 18 สิงหาคม 2553) เป็นต้นไป ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และ ท้องที่จังหวัดอุทัยธานี โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ และให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ( มีจำนวน 59 โรงเรียน) ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ต่อมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีประกาศในราชกฤษฎีกา

ประกาศจัดตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ในสังกัด รวม 37 โรงเรียน

MODEL การบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
SPMNW MODEL