ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี 
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นายบุญเลิศ  ค่อนสอาด
ด้านมาตรฐานการศึกษา

……………………..
ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางสุดา สุขอ่ำ
ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา

นายธีร์ ภวังคนันท์
ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
ด้านนโยบายและแผน