กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอารมณ์ อ่วมแจง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนิตยา แตงร่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐวดี ชมภูชนะภัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุพัตรา พันธุ์พุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางมิกา ฟ้าประทานพร
ลูกจ้างประจำ
นายอัครพล คงคาสวัสดิ์
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
นายสุธี ดีไทสงฆ์
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
นายณภัสกร สะใบนาค
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปุณณภา ป้อมแก้ว
พนักงานราชการ พนักงานบริการ
นางสาวสุธาสินี สารชาติ
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวบงกชธณศร สอนไวสาด
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาววิสาขา ประทุมชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Model กลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล