กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอารมณ์ อ่วมแจง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางมิกา ฟ้าประทานพร
ลูกจ้างประจำ
นางสาวปุณณภา ป้อมแก้ว
พนักงานราชการ พนักงานบริการ
นายอัครพล คงคาสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวบงกชธณศร สอนไวสาด
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุธาสินี สารชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววิสาขา ประทุมชัย
ลูกจ้างชั่วคราว

Model กลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล