กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอารมณ์ อ่วมแจง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนิตยา แตงร่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา พันธุ์พุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัฐวดี ชมภูชนะภัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางมิกา ฟ้าประทานพร
ลูกจ้างประจำ
นายอัครพล คงคาสวัสดิ์
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปุณณภา ป้อมแก้ว
พนักงานราชการ พนักงานบริการ
นางสาวบงกชธณศร สอนไวสาด
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุธาสินี สารชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววิสาขา ประทุมชัย
ลูกจ้างชั่วคราว

Model กลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล