กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล
นางอารมณ์ อ่วมแจง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
ส.ต.ท.จง นาคตระกูล
นางมิกา ฟ้าประทานพร
ลูกจ้างประจำ
นายอัครพล คงคาสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวบงกชธณศร สอนไวสาด
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุธาสินี สารชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวกัญญาภัค บุญมากประเสริฐ
ลูกจ้างชั่วคราว
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล