กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล
นางขวัญเรือน เสนานันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอารมณ์ อ่วมแจง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางมิกา ฟ้าประทานพร
ลูกจ้างประจำ
นางสาวปุณณภา ป้อมแก้ว
พนักงานราชการ พนักงานบริการ
นายอัครพล คงคาสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวบงกชธณศร สอนไวสาด
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุธาสินี สารชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว

Model กลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล