กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนันทนา อุ่นทิวากร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวชัญญานุช อิ่มสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกชพร จรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร สาธิยามาศ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวฐิติวรดา แสนหมี่
พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุภาพร ทองแบน
พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุธิดา ภู่ขาว
พนักงานราชการ พนักงานบริการ

Model กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์