กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนันทนา อุ่นทิวากร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวชัญญานุช อิ่มสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวกชพร จรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายไพโรจน์ อยู่ประเสริฐ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสุภาพร ทองแบน
พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายทศิณ ทุเรียนทอง
พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกนกพร ยอดนิล
พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุธิดา ท้วมนิ่ม
พนักงานราชการ พนักงานบริการ

Model กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์