กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนันทนา อุ่นทิวากร
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวกชพร จรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพรพรรณ ปรางโท้
พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุธิดา ภู่ขาว
พนักงานราชการ พนักงานบริการ
นางสุภาพร ทองแบน
ลูกจ้างชั่วคราว

Model กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เงินทดลองประจำเดือน