กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนันทนา อุ่นทิวากร
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวชัญญรัชต์ พวงหมู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกชพร จรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสุภาพร ทองแบน
ลูกจ้างชั่วคราว