กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวปฏิญาณเขตสุจริต ประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.20 นาฬิกา นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติตามพันธกิจ กล่าวนำสวดมนต์ พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/i8ZB7HKvMc7N1uhM/