การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของนักเรียนตามแนวทางการประเมิน PISA ผ่านระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 8.30 นาฬิกา นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะบุลคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของนักเรียนตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA เรียนรู้และฝึกการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA รวมทั้งมองเห็นแนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในชั้นเรียน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)