การประชุม PLC สะท้อนคิด หลังการนิเทศ AAR รูปแบบ Online Open Class การจัดการเรียนการสอน Active Learning : Co 5 Steps ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring โรงเรียนพระบางวิทยา

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม PLC สะท้อนคิด หลังการนิเทศ AAR รูปแบบ Online Open Class การจัดการเรียนการสอน Active Learning : Co 5 Steps ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring โรงเรียนพระบางวิทยา รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac zzjm wkd โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, นายอภิเชษฐ์ บุญพยอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน, หัวหน้าวิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, ผู้รับผิดชอบการนิเทศภายใน และ ครูผู้รับการนิเทศทั้ง 5 คน และนางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์