การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) และการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำเข้าระบบบริหารจัดการเนื้อหาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Content Management System : CMS) ไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประเภทผู้สร้างสื่อและผู้ใช้สื่อระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ปฏิบัติในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดูแลระบบ Admin รวมทั้งสิ้น 65 คน ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์