ตรวจสอบการโดนวาตภัยของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม2566 เวลา 09.00 น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพย์ ตรวจสอบการโดนวาตภัยของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โดนพายุ เสาธงหักและอาคารเสียหาย ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม