การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอน Animation ด้วย Microsoft PowerPoint”เพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและครูผู้สอน

วันเสาร์​ ที่ 1 กรกฎาคม2566 เวลา 08.30 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอน Animation ด้วย Microsoft PowerPoint”เพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยการอบรมระบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet