การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการททุจริต

การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ