การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรม PLC ครูคณิตศาสตร์ สพม. นครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวภัทรภรณ์น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรม PLC ครูคณิตศาสตร์ สพม. นครสวรรค์ ประชุมโดยรูปแบบออนไลน์ google meet