สพม.นครสวรรค์ ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจ วันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

คณะที่ 1

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางขนิษฐา บรรเลงกลอง   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ นายคมกฤช แผนเสือ  ศึกษานิเทศก์  คณะที่ 1 ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ โรงเรียนตะคร้อพิทยา และโรงเรียนวังบ่อวิทยา

คณะที่ 2

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย นางมัณฑนา รอทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางเมตตา ถวิลไทย  ศึกษานิเทศก์  คณะที่ 2 ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนพระบางวิทยา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

คณะที่ 3

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและนโยบาย และนางศิฏามาส น้อยสอน   ศึกษานิเทศก์  คณะที่ 3 ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ โรงเรียนพนมรอกวิทยา และโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

คณะที่ 4

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายธนพล พงศ์พัฒนศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมนางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ และนางสุกฤตา สนิทจันทร์  นักวิชาการศึกษา  คณะที่ 4 ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ  โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนโกรกพระ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม และโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

คณะที่ 5

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา  ศึกษานิเทศก์ และนางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษา  คณะที่ 5 ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา โรงเรียนทับกฤชพัฒนา โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา และ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม

คณะที่ 6

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางนันทนา อุ่นทิวากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และนางปาหนัน ชื่นชาติ  นักวิชาการศึกษา คณะที่ 6 ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนวังข่อยพิทยา โรงเรียนไพศาลีพิทยา และโรงเรียนหนองบัว

คณะที่ 7

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางขวัญเรือน เสนานันท์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์  ศึกษานิเทศก์ และว่าที่ ร.อ.อภิภู ตริยาอติพร นักวิชาการศึกษา  คณะที่ 7 ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม

คณะที่ 8

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ  ศึกษานิเทศก์  และ นายอนันตศักดิ์ น้ำเย็น นักวิชาการศึกษา คณะที่ 8 ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ และโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม