สพม.นครสวรรค์ ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจ วันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

คณะที่ 1

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางขนิษฐา บรรเลงกลอง   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ นายคมกฤช แผนเสือ  ศึกษานิเทศก์  คณะที่ 1 ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ โรงเรียนตะคร้อพิทยา และโรงเรียนวังบ่อวิทยา

คณะที่ 2

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย นางมัณฑนา รอทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางเมตตา ถวิลไทย  ศึกษานิเทศก์  คณะที่ 2 ลงพื้นที่ ในกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปูพรมลงพื้นที่ให้กำลังใจวันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ทั้ง 37 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนพระบางวิทยา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ