การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรครู ด้านทักษะ ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) หลักสูตรการออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วย PowerPoint

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรครู ด้านทักษะ ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) หลักสูตรการออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วย PowerPoint ผ่านระบบ Video conference Google Meet เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดันให้บุคลากรทางการศึกษามีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นตัวช่วยสำคัญ เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาสมรถนะด้านดิจิทัล สู่ผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ