กล้าคุณธรรม_กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครสวรรค์ ให้เกียรติเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเกียรติบัตร โครงการก้าวใหม่สายใยรัก พัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 95 คน ที่เข้ารับการอบรม โดยมีครูคณะทำงาน 12 คน และวิทยากรพี่เลี้ยงจาก ชมรมต้นกล้าลุ่มสี่แคว จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
ทั้งนี้ถือว่าเป็นการอบรมหลักสูตร “กล้าคุณธรรม รุ่นที่ 2/2566” (1 วันไม่ค้างคืน) ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร ที่เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาภาคี ดำเนินการจัดกิจกรรม ด้วยมุ่งหวังให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความกล้าแสดงออก รู้เท่าทันภัยสังคมตระหนักรู้คุณค่าชีวิต กล้าคิด กล้าอาสา กล้าทำดี มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เป็นการประสานพลัง “บวร” คือ บ้าน -วัด-โรงเรียน ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ผ่านคุณธรรมที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”
……ในการนี้ พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน เมตตามอบหมายให้ คณะพระธรรมวิทยากร เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม นำโดย พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/ประธานเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม อำนวยการจัดการอบรม