การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนและเตรียมความพร้อมการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนหนองบัว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนและเตรียมความพร้อมการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยละพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองบัว ณ หอประชุมนิโรบล โรงเรียนหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์