ตรวจเยี่ยมสนามสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ณ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ และโรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายคมกฤช แผนเสือศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ณ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ และโรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา