การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดย กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลงานจัดการศึกษา นางสัมพรรณ ถวิลไทย และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ทุกคน รวทั้งสิ้น 111 คน ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์