การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัอยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลงานจัดการศึกษา โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้เข้าใจแก่บุคลากรหลักสถานศึกษา ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ครูหัวหน้างานประกัน และหัวหน้างานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของทุกโรงเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา ในการพัฒนาระบบ กลไกในการบริหารจัดการสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้น นโยบาย สพฐ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์