ประชุมเตรียมความพร้อมรับการกำกับติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00-13.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ นางเมตตาถวิลไทย, นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการกำกับติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง qne itmo bbb โดย นางพะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ , โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม, โรงเรียนไพศาลีพิทยา และโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา