ประกาศ ผลการคัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 Best of the Best การนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เรื่อง ผลการคัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รอบที่ ๒ Best of the Best การนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation)
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างองค์ความรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕