การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 Active Learning กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ การจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลการจัดการเรียรรู้ Active Learning ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน มีการรับชมวิดิทัศน์ “ภาพความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning” สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมThe Sun โรงแรม 42 c The Chic Hotel

ภาพเพิ่มเติมจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1-lDvLnHE5rKs7CO1ScqkBrBK2Bt-KvkO