โรงเรียนในสหวิทยาเขตวิมานลอย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนโกรกพระ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในสหวิทยาเขตวิมานลอย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโกรกพระ โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตวิมานลอย เป็นประธานในการประชุม

โดยในการประชุมนี้แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการถอดบทเรียนผู้บริหารและครู กิจกรรมนำเสนอสื่อภาพยนตร์สั้นโรงเรียนสุจริต และกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

รูปภาพเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ที่ https://sites.google.com/kpsc.ac.th/kpscgallery/650803