รัฐธรรมนูณและพระราชบัญญัติ

รัฐธรรมนูณ


พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติ-ศธ.-2546-ฉบับแก้ไขเพิ่มติม

พระราชบัญญัติ.-ศธ.-2546-ฉ2

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับ3พ.ศ.2553

พรบ.-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ ข้อมูลข่่าวสารของราชการ 2540

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.4

พระราชบัญญัติ-ศธ.-2546-ฉ1

พระราชบัญญัติ.-ศธ.-2546-ฉ3

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับ2พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับ4 พ.ศ.2562

1.-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕

พรบ คุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562