การประชุมชี้แจงแนวดำเนินการและเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2565 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

วัน พุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวดำเนินการและเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2565 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac-zzjm-wkd สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โรงเรียนทับกฤชพัฒนา โรงเรียนช่องแคพิทยาคม โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม โรงเรียนหนองโพพิทยา โรงเรียนพยุหะพิทยาคม โรงเรียนตะคร้อพิทยา โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม โรงเรียนลาดยาววิทยาคม โรงเรียนวังบ่อวิทยา ดำเนินการโดย คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้แก่ ศน.เมตตา ถวิลไทย, ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย และ ศน.ภัทรภรณ์ น้อยกอ ผู้เข้าร่วมประชุม จาก 14 โรงเรียน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน , รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 81 คน