การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community)  และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วันศุก​ร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community)  และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเมตตา  ถวิลไทย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ ร่วมกับโรงเรียนนครสวรรค์​ นำโดย ดร.จงกล​ เดชปั้น   ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์​   หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ​ การพัฒนา​ทักษะ​การเขียน​เรียงความ​ภาษาอังกฤษ​ด้านการเรียบเรียง​เนื้อหา​โดยใช้การเขียน​แบบกึ่ง​ควบคุม​ (Semi control writing)​ เวลา 10.30-11.30น รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet : hac-zzjm-wkd  ผู้เข้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 87 คน