การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบ VDO Conference

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac-zzjm-wkd ดำเนินการโดย คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้แก่ นางเมตตา ถวิลไทย, นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทั้ง 37 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 104 คน การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างเป็นระบบตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ วางแผนและกำหนดปฏิทินในประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด