การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเมตตา ถวิลไทย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ร่วมกับโรงเรียนพยุหะพิทยาคม นำโดย นาย สิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรผ่านกระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เวลา 10.30-11.30น รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet : hac-zzjm-wkd ผู้เข้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 54 คน