การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community)  และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ 2565 

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community)  และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเมตตา  ถวิลไทย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ ร่วมกับโรงเรียนนครสวรรค์  นำโดย ดร.จงกล  เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์  หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การใช้สื่อ/เครื่องมือออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านชิ้นงานMini English Project Work ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ครูกฤษณา  บุญชื่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครสวรรค์   เวลา 10.30-11.30น รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet : hac-zzjm-wkd  ผู้เข้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 80 คน