การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.ชรินรัตน์ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเมตตา ถวิลไทย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ร่วมกับโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม นำโดย ดร.ชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ แนวทางการแก้ไขปัญหาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนทักษะการเขียนแบบอรรถฐาน (Genre Based Approach)
โดย คณะครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม นางสาวศศิชา นาแพง,นายกวีพัฒน์ ขุมโมกข์ และนางพรศิริ สรรพเพทยพิศาล เวลา 10.30-11.30น รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac-zzjm-wkd ผู้เข้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 112 คน