การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.30น ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเมตตา ถวิลไทย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ร่วมกับโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือการแก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยการใช้การเรียนรู้แบบ Task-Based Learning โดย ครูอาจรีย์ โพพา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ เวลา 10.30-11.30น รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet : hac-zzjm-wkd ผู้เข้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 64 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม ลงนามสมุดเยี่ยม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ หัวข้อ การแก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยการใช้การเรียนรู้แบบ Task-Based Learning โดย ครูอาจรีย์ โพพา ครูโรงเรียนนครสวรรค์
วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-11.30น คลิกที่นี่

https://sites.google.com/obec.moe.go.th/language42/pelc/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-pelc/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2?authuser=1