การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเมตตา ถวิลไทย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ร่วมกับโรงเรียนพระบางวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการ อิทธิรัฐ น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ Online Teaching Using Flipped Classroom Method for Improving Communication Skills โดย ครูวัสยา จันทร์ดิษฐ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา เวลา 10.30-11.30 น รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac-zzjm-wkd ผู้เข้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 83 คน