กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเมตตา ถวิลไทย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ร่วมกับโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 5STEPs Active Learning กับ Online English Classโดย ครูสมพิศ สะบายแท้ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครสวรรค์ เวลา 10.30-11.30น รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet : https://meet.google.com/hac-zzjm-wkd ผู้เข้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 101 คน

สามรถรับชมและฟังการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC หัวข้อ 5 STEPs Active Learning กับ Online English Class
โดย ครูสมพิศ สะบายแท้ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครสวรรค์ วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-11.30น และศึกษาเอกสาร เพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/obec.moe.go.th/language42/pelc/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-pelc/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A8-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%97?authuser=1