การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ แนะนำและมอบเนื้อหาความรู้การศึกษาด้านงานวิจัย ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์