สพม.นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC และสร้างชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ (Professional English Teaching and Learning Community) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รูปแบบ VDO Conference

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC และสร้างชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ (Professional English Teaching and Learning Community) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง jfc-aqsd-znz ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อชี้แจงแนวดำเนินการ วางแผน กำหนดปฏิทินการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC และสร้างชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ (Professional English Teaching and Learning Community) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หัวหน้าวิชาการ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 37 โรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์