พิธีมอบเกียรติบัตรงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 โครงการ

วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 โครงการ 1. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย สพฐ 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องทักษะศตวรรษที่ 21 3. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564 และ 4. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์