การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วัน ศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  ประธานสหวิทยาเขตตากฟ้า – ตาคลี นางศิริรัตน์ นิ่มมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และ นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการนำเสนอผลงานในระยะเวลา 1 ปี ของ นายวัชระ พรมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม และ นางสาวกัญญา  ขำดวง  พร้อมด้วย นายชนพัฒน์  บัวพา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร พร้อมด้วยการรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

นายวัชระ พรมชาติ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

นางสาวกัญญา  ขำดวง 

 นายชนพัฒน์  บัวพา 

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร