ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

ประวัติการศึกษา ๒๕๑๗ กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ว.ศ.ประสานมิตร
๒๕๑๗ กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ว.ศ.ประสานมิตร๒๕๒๒ กศ.ม.(การมัธยม) มศว.ประสานมิตร๒๕๒๓ อบรมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๗๒๕๓๑ น.บ. ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช๒๕๔๑ อบรมปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๘๓

ประวัติการทำงาน ๒๕๑๗ ครูตรีโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
๒๕๑๗ ครูตรีโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม๒๕๒๒ ครูใหญ่โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์๒๕๒๖ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไพศาลีพิทยา๒๕๓๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม๒๕๓๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม๒๕๓๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์๒๕๔๒ ผู้อำนวยการระดับ๙ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์๒๕๔๓ ผู้อำนวยการระดับ๙ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน
๒๕๓๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์๒๕๓๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศจีน๒๕๓๘ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมันนี ฝรั่งเศส

ผลงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา
รองหัวหน้าวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๒๓เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๒๙,๒๕๓๒เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๖ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๘ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๔๐

กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส. บ. ม. ท
กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ๒๕๔๑อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มศว. ๒๕๔๑-ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๔๒คณะทำงานจัดทำร่างโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และลักษณะงาน ของ สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สนง.การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่ ๒๕๔๓

ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42