ดร.ปัญญา หาแก้ว

ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ

เกิดวันที่  7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2507

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต           สาขา การสอนภาษาอังกฤษ สถาบัน วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท   ครุศาสตรมหาบัณฑิต      สาขา การบริหารการศึกษา  สถาบัน ราชภัฏกำแพงเพชร

ปริญญาเอก  ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประวัติการดำรงตำแหน่ง  

 1. ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ  สพท.แพงเพชร เขต 1   7 กรกฎาคม 2546 ถึง 24 พฤศจิกายน 2547 (1 ปี 4 เดือน 17 วัน)

รักษาการ อาจารย์ใหญ๋โรงเรียน   บ้านโพธิ์ทอง สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 25 พฤศจิกายน 2547 ถึง 23 ธันวาคม 2547  (28 วัน)

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 24 ธันวาคม 2547 ถึง 31 พฤษภาคม 2548 (5 เดือน 7 วัน)
 2. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง หนองถนน สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 1 มิถุนายน 2548 ถึง 1 ตุลาคม 2550 (2 ปี  4 เดือน)
 3. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกง สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 2 ตุลาคม 2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2551 (7 เดือน 29 วัน)
 4. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 1 มิถุนายน 2551 ถึง 8 มิถุนายน 2551 (8 วัน)
 5. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 9 มิถุนายน 2551 ถึง 30 กันยายน 2561 (10 ปี 3 เดือน 21 วัน)
 6. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 1 ตุลาคม 2561 ถึง2 กรกฎาคม 2562 (9 เดือน 1 วัน)
 7. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37 3 กรกฎาคม 2562 ถึง 11 กันยายน 2562 (3 เดือน 7 วัน)
 8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 3 กรกฎาคม 2562 ถึง27 ตุลาคม 2563 (1 ปี 3 เดือน 24 วัน)
 9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 28 ตุลาคม 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564
 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 2 กันยายน 2564
 11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร