นายประทาน หาดยาว

นายประทาน หาดยาว

วัน เดือน ปีเกิด  7 สิงหาคม 2508   อายุปัจจุบัน 57  ปี  วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2568

ประวัติการศึกษา

         ปีที่สำเร็จ                คุณวุฒิ                          จากสถาบัน/มหาวิทยาลัย

พ.ศ2521                  ชั้น ป.7                              โรงเรียนบ้านยาวี

พ.ศ.2526                 ชั้น ม.ศ.5                            โรงเรียนเพชรพิทยาคม

พ.ศ.2530                 ค.บ.(เกษตรศาสตร์)                 วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

พ.ศ.2546                 กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)        มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

ปีพ.ศ.                      ตำแหน่ง                                       สถานที่ปฏิบัติงาน

พ.ศ.2531                 อาจารย์ 1 ระดับ 3                          โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

พ.ศ.2535                 อาจารย์ 1 ระดับ 4                          โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

พ.ศ.2538                 อาจารย์ 2 ระดับ 5                          โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

พ.ศ.2542                 อาจารย์ 2 ระดับ 6                          โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

พ.ศ.2542                 อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6                        โรงเรียนบ้านคลองสาร

พ.ศ.2546                 อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7                        โรงเรียนบ้านคลองสาร

พ.ศ.2547                 ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8               โรงเรียนบ้านคลองสาร

พ.ศ.2553                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

พ.ศ.2555                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

พ.ศ.2559                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

พ.ศ.2560                 รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

พ.ศ.2564                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

พ.ศ.2565- 2566        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์