ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน เดือน ปี เกิดวันที่ 8 มิถุนายน 2512
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
ที่พัก บ้านเลขที่ 99/50 หมู่ 8 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
ประวัติการศึกษา
ปี 2523 ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
ปี 2529 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
ปี 2534 ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา(ประถศึกษา) โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
ปี 2541 ระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยและสถิติการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2553 ระดับ ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการครั้งแรก พ.ศ.2534 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วงก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการประถศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตาคลี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการประถศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2547 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สำนักงานการประณศึกษาอำเภอตาคสี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัฒนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการประถศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2555 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2563 – 2564 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ ปี 2564 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ และงานวิจัย

  1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม นครสวรรค์
  2. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
  4. เป็นวิทยากร ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ และงานวิจัย
  5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม จังหวัดนครสวรรค์
  6. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
  8. เป็นวิทยากร ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา