ดร.สุชาติ เอกปัชชา

ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

วิทยฐานะผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี     ศึกษาศาสตรบัณฑิต          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท     การศึกษามหาบัณฑิต        มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต           มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งครู ระยะเวลา 19 ปี

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดศรัทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ผู้อำนวยการโรงเรียวัดหนองตางู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ต่อมา ปี พ.ศ. 2564    ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ประสบการณ์และรางวัล

– รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558

– รางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก” กระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา 2558

– โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษานั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

– รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงมหาดไทย ปี 2558

– รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศูนย์การเรียนรู้” กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ปี พ.ศ. 2562

– รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ บริหารจัดการยอดเยี่ยม ของ สพฐ.

– งานวิจัย “ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจำตำบลในประเทศไทย