โรงเรียนในสังกัด

สหวิทยาเขตวิมานลอย

สหวิทยาเขตอัจฉราลัย

สหวิทยาเขตร่มเกล้า – นวมินทร์

สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน

สหวิทยาเขตตากฟ้า – ตาคลี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

วิมานลอย

โรงเรียนนครสวรรค์

โรงเรียนโกรกพระ

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม

โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม

อัจฉราลัย

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

โรงเรียนไพศาลีวิทยา

โรงเรียนวังข่อยพิทยา

โรงเรียนหนองบัว

โรงเรียนตะคร้อพิทยา

โรงเรียนวังบ่อวิทยา

โรงเรียนพนมรอกวิทยา

ร่มเกล้านวมินทร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

โรงเรียนพระบางวิทยา

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

ทุ่งหินเทิน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยคาร

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

ตากฟ้า – ตาคลี

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

โรงเรียนหนองโพพิทยา

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม

โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม