ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.นว.

สหวิทยาเขต วิมานลอย

สหวิทยาเขต อัจฉราลัย

สหวิทยาเขต ร่มเกล้า – นวมินทร์

สหวิทยาเขต ทุ่งหินเทิน

สหวิทยาเขต ตากฟ้า – ตาคลี