โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ

1. โครงการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. โครงการยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร (No Copy)

3. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

4. โครงการพัฒนาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

2. โครงการบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. โครงการลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้

4. โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

2. โครงการยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการ สพฐ. เกมส์

2. โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการการติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 'ข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมใช้'

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Library) ตามนโยบายของรัฐบาล

2. โครงการประชุมขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 'EDUdigital 2019'

3. โครงการประชุมทางไกลและผลิตรายการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล : การพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. โครงการตามนโนบายของรัฐบาล : เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

2. โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

3. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

4. โครงการโรงเรียนประชารัฐ

5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. โครงการธุรการครบวงจร

4. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

3. โครงการพัฒนาครูด้วยหลักสูตร “ผู้นำในตัวฉัน” Leader in Me

4. โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ

5. โครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

3. โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

4. โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน

2. โครงการโค้ชกีฬาต่างประเทศ

3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4. โครงการประชารัฐร่วมคิดแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

6. โครงการห้องเรียนกีฬา

7. โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English for All)

8. โครงการห้องเรียนอาชีพ

9. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้

11. โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (School in Special Economic Zone : SSEZ)

12. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

13. โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

14. โครงการห้องเรียนดนตรี

15. โครงการห้องเรียนภาษาจีน

16. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

2. โครงการจัดทำแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สำหรับเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม(Inclusive Education)

รายละเอียดโครงการ


1. โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

รายละเอียดโครงการ