แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

1.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดาวน์โหลด

2. แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 37 โรงเรียน จำแนกเป็น (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2566)

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสถานศึกษา

สหวิทยาเขต วิมานลอย

ที่รหัสโรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหมายเหตุ
160100424นครสวรรค์ดาวน์โหลด
260100722พยุหะพิทยาคมดาวน์โหลด
360100497โกรกพระดาวน์โหลด
460100679เขาทองพิทยาคมดาวน์โหลด
560100450บึงบอระเพ็ดวิทยาดาวน์โหลด
660100710เขากะลาวิทยาคมดาวน์โหลด

สหวิทยาเขต อัจฉราลัย

ที่รหัสโรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหมายเหตุ
7600100485สตรีนครสวรรค์ดาวน์โหลด
8600100655ท่าตะโกพิทยาคมดาวน์โหลด
9600100539หนองบัวดาวน์โหลด
10600100692ไพศาลีพิทยาดาวน์โหลด
11600100680ตะคร้อพิทยาดาวน์โหลด
12600100667พนมรอกวิทยาดาวน์โหลด
13600100527วังบ่อวิทยาดาวน์โหลด
14600100709วังข่อยพิทยาดาวน์โหลด

สหวิทยาเขต ร่มเกล้า นวมินท์

ที่รหัสโรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหมายเหตุ
15600100436นวมินทราชูทิศ มัชฌิมดาวน์โหลด
16600100503ชุมแสงชนูทิศดาวน์โหลด
17600100461พระบางวิทยาดาวน์โหลด
18600100564หนองกรดพิทยาคมดาวน์โหลด
19600100576เก้าเลี้ยววิทยาดาวน์โหลด
20600100515ทับกฤชพัฒนาดาวน์โหลด
21600100448บ้านแก่งชัชวลิตวิทยาดาวน์โหลด
22600100588หัวดงราชพรหมาภรณ์ดาวน์โหลด

สหวิทยาเขต ทุ่งหินเทิน

ที่รหัสโรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหมายเหตุ
23600100746ลาดยาววิทยาคมดาวน์โหลด
24600100795ห้วยน้ำหอมวิทยาคารดาวน์โหลด
25600100734เทพศาลาประชาสรรค์ดาวน์โหลด
26600100540บรรพตพิสัยพิทยาคมดาวน์โหลด
27600100783แม่วงก์พิทยาคมดาวน์โหลด
28600100552รัฐราษฎร์อนุสรณ์ดาวน์โหลด
29600100758วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมดาวน์โหลด

สหวิทยาเขต ตากฟ้า ตาคลี

ที่รหัสโรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหมายเหตุ
30600100618  ตาคลีประชาสรรค์ดาวน์โหลด
31600100760  ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ดาวน์โหลด
32600100620  ทหารอากาศอนุสรณ์ดาวน์โหลด
33600100590  จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ดาวน์โหลด
34600100606  ช่องแคพิทยาคมดาวน์โหลด
35600100643  หนองโพพิทยาดาวน์โหลด
36600100771  อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ดาวน์โหลด
37600100631  ลาดทิพรสพิทยาคมดาวน์โหลด