ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำชี้แจง  ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด  ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

  1. เลือกหมวดหมู่
  2. กรอกชื่อผู้ติดต่อ โดยใช้ชื่อจริงและนามสกุลจริงของท่าน
  3. กรอกอีเมล
  4. ระบุเรื่องที่ร้องเรียน
  5. ข้อความ ให้ท่านใส่ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของท่าน
  6. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดส่ง

หมายเหตุ
1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ