ผู้บริหาร สพม.นว.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์

นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2521 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดแพร่

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี     ศึกษาศาสตรบัณฑิต          วิชาเอกเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท     ปรัชญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการรับราชการ

26 มิถุนายน 2545 ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านผาแล อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

5 เมษายน 2548 ตำแหน่งครู โรงเรียนบุญนาค อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

16 ตุลาคม 2548 ตำแหน่งครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

5 มกราคม 2553 ตำแหน่งครู โรงเรียนปงพัฒนาวิทยา อำเภอปง จังหวัดพะเยา

10 พฤษภาคม 2554 ตำแหน่งครูและครูชำนาญการ โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

19 กรกฎาคม 2555 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับชำนาญการ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

10 มกราคม 2557 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับชำนาญการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

30 ธันวาคม 2557 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดพะเยา

18 กุมภาพันธ์ 2563 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ลำปาง ลำพูน

18 กุมภาพันธ์ 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

27 สิงหาคม 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จังหวัดพะเยา

และปัจจุบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

มือถือ 087-8482237

อีเมล์ rungsiwut1@gmail.com​

ภูมิลำเนา จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ.วิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ประวัติรับราชการ
พ.ศ.2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จ.ชัยภูมิ
พ.ศ. 2544 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2545 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนไพศาลีพิทยา จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2549 รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุมะค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนวังช่อยพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พ.ศ. 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ผลงาน พ.ศ. 2556 รางวัลคุรุคุณธรรม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ.2559 รางวัลคุรุสภาดีเด่น จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ. 2561 รางวัลผู้บริหารดีเด่น (ส.บ.ม.ท.) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
การฝึกอบรม พ.ศ. 2553 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2563 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า เวียดนาม
คติการทำงาน ความสำเร็จเริ่มต้นจากการตัดสินใจลงมือทำ

นายสมบัติ ล้อจงเฮง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ติดต่อ

E-Mail

ภูมิลำเนา

การศึกษา

ประวัติรับราชการ