ผู้บริหาร สพม.นว.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์

ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ

ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วิทยฐานะผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ติดต่อ 0812800972

E-Mail Suchat5fo@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี     ศึกษาศาสตรบัณฑิต          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท     การศึกษามหาบัณฑิต        มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต           มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งครู ระยะเวลา 19 ปี

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดศรัทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ผู้อำนวยการโรงเรียวัดหนองตางู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ต่อมา ปี พ.ศ. 2564    ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ประสบการณ์และรางวัล

– รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558

– รางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก” กระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา 2558

– โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษานั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

– รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงมหาดไทย ปี 2558

– รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศูนย์การเรียนรู้” กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ปี พ.ศ. 2562

– รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ บริหารจัดการยอดเยี่ยม ของ สพฐ.

– งานวิจัย “ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจำตำบลในประเทศไทย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค์

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์

มือถือ 081-3249042

อีเมล์ a_chimpalee@hotmail.com

วัน เดือน ปี เกิดวันที่ 8 มิถุนายน 2512
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
ที่พัก บ้านเลขที่ 99/50 หมู่ 8 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
ประวัติการศึกษา
ปี 2523 ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
ปี 2529 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
ปี 2534 ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา(ประถศึกษา) โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
ปี 2541 ระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยและสถิติการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2553 ระดับ ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการครั้งแรก พ.ศ.2534 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วงก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการประถศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตาคลี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการประถศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2547 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สำนักงานการประณศึกษาอำเภอตาคสี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัฒนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการประถศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2555 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2563 – 2564 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ ปี 2564 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ และงานวิจัย

  1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม นครสวรรค์
  2. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
  4. เป็นวิทยากร ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ และงานวิจัย
  5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม จังหวัดนครสวรรค์
  6. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
  8. เป็นวิทยากร ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด

มือถือ 087-8482237

อีเมล์ rungsiwut1@gmail.com​

ภูมิลำเนา จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ.วิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ประวัติรับราชการ
พ.ศ.2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จ.ชัยภูมิ
พ.ศ. 2544 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2545 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนไพศาลีพิทยา จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2549 รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุมะค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนวังช่อยพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พ.ศ. 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ผลงาน พ.ศ. 2556 รางวัลคุรุคุณธรรม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ.2559 รางวัลคุรุสภาดีเด่น จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ. 2561 รางวัลผู้บริหารดีเด่น (ส.บ.ม.ท.) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
การฝึกอบรม พ.ศ. 2553 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2563 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า เวียดนาม
คติการทำงาน ความสำเร็จเริ่มต้นจากการตัดสินใจลงมือทำ